Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

SODININKŲ BENDRIJOS „DUKSTYNĖLĖ“

ĮSTATAI

Prašome susipažinti su įstatais,teikti savo siūlymus: gervinskieneaurelija@gmail.com. Įstatus pristatysime visuotinio susirinkimo metu, įregistravimui. 

Nauji 2022 Dukstynėlės įstatai :

https://drive.google.com/file/d/1Ytdy3SG6q2_lJGDl1ilTReVwznmh9dz5/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sodininkų bendrija „D u k s t y n ė l ė“ (toliau – Bendrija) yra sodininkų bendrai įsteigta, ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.
2. Sutrumpintas Bendrijos pavadinimas – SB ,,D u k s t y n ė l ė“.
3. Bendrijos teisinė forma – sodininkų bendrija.
4. Bendrijos buveinės adresas: Sodininkų 6-oji  Nr.15, Varkališkių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.
5. Bendrija veikia Ukmergės r. Vidiškių seniūnijos teritorijoje.
6. Bendrija turi antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
7. Bendrijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Bendrijos veiklos terminas neribotas.
9. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.
10. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.

 

II. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI

 

11. Bendrijos veiklos tikslai yra:
11.1. įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu;
11.2. puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.
12. Bendrijos tikslams įgyvendinti Bendrija vykdo šiuos uždavinius:
12.1. organizuoja ir vykdo veiklą, kuri reikalinga Bendrijos turtui įrengti, prižiūrėti ir tinkamai naudoti;
12.2. organizuoja seminarus, konferencijas ir sodininkų mokymus plėtojant mėgėjiškos sodininkystės veiklą;
12.3. padeda sodininkams realizuoti jų išaugintą ir pagamintą produkciją;
12.4. organizuoja sodmenų bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius, kuriais siekiama propaguoti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę;

12.5. organizuoja mėgėjiško sodo teritorijos planavimą;
12.6. įgyvendina programas, padedančias sutvarkyti sodo Bendrijos teritoriją ir sudaryti palankias sąlygas ūkio plėtrai;
12.7. visuomenei naudingais tikslais rūpinasi aplinkos apsauga Bendrijos teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja ir vykdo aplinkos tvarkymo talkas;
12.8. bendradarbiauja su kitomis sodininkų bendrijomis, jungiasi į sodininkų susivienijimus, asociacijas ir draugijas;
12.9. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis.
13. Siekdama savo tikslų Bendrija gali:
13.1. įvairiais teisėtais būdais skleisti informaciją apie Bendrijos veiklą, propaguoti Bendrijos tikslus ir uždavinius;
13.2. steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;                                        
13.3. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

13.4. steigti fondus;

13.5. gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

13.6. turėti parduotuves ir prekiauti sodininkų užauginta ir pagaminta produkcija, taip pat kitomis sodininkams reikalingomis prekėmis;

13.7. įstoti į šalyje ir užsienyje sukurtas mėgėjiškos sodininkystės organizacijas ar palaikyti ryšius su jomis bei sudaryti bendros veiklos susitarimus.

 

III. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

14. Bendrija turi šias teises ir pareigas:                                                                                                                   
14.1. užsiimti įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su Bendrijos veiklos tikslais ir uždaviniais;

14.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

14.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

14.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio ir tarptautinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;

14.5. likviduotis ir reorganizuotis.

15. Bendrija privalo laiku mokėti įstatymų nustatytus mokesčius.

16. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, Bendrijos įstatams ir veiklos tikslams.

17. Bendrija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o šie neatsako už Bendrijos prievoles.

18. Bendrijai draudžiama:
18.1. Bendrijos pajamas skirti kitai, nei yra nustatyta Bendrijos įstatuose, veiklai;
18.2. neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ir panaudos sutartį Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;
18.3. teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;
18.4. skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens mokant palūkanas;
18.5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.

 

IV. NARYSTĖS BENDRIJOJE SĄLYGOS.

NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

19. Bendrijos nariu gali būti mėgėjiško sodo teritorijos, kurioje įsteigta Bendrija, sodininkas. Jei mėgėjiško sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), Bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.
20. Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis Bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų mėgėjiško sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos narių teisių bei teisėtų interesų ir aplinko apsaugos reikalavimų.
21. Bendrijos narys turi šias teises:
21.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos pirmininku, valdybos nariu, revizijos komisijos nariu (revizoriumi);
21.2. reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;
21.3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;
21.4. viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjų sodininkystės produkciją;
21.5. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;
21.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises;
21.7. išstoti iš Bendrijos. Išstodamas iš Bendrijos jos narys turi visiškai atsiskaityti su Bendrija už savo prievoles jai.
22. Bendrijos narys turi šias pareigas:
22.1 laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti Bendrijos narių susirinkimų sprendimus;
22.2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;
22.3. tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;
22.4. saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius;
22.5. informuoti apie vidaus tvarkos pažeidimus Bendrijos pirmininką, susirinkimą;
22.6. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas;
22.7. pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į sklypo dydį, pagal iš anksto pateiktas sąskaitas;
22.8. dalyvauti Bendrijos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose;
22.9. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, apie tai informuoti Bendrijos pirmininką raštu prieš 10 darbo dienų bei atsiskaityti su Bendrija pagal visas savo prievoles jai;

22.10. perleidęs nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą išstoti iš Bendrijos.

22.11.Bendrijos nariai, sodininkai ir kiti asmenys tarpusavyje turi elgtis pagarbiai, laikytis etiško, neįžeidžiančio bendravimo principų.
23. Sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.
24. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS,

IŠSTOJIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA

 

25. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo stojimo į Bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo.
26. Prašymas stoti į Bendriją paduodamas Bendrijos pirmininkui. Stojantis į Bendriją sodininkas privalo sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka ir nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį – 20 eurų. Sodininko pareiškimas yra svarstomas artimiausiame po prašymo padavimo dienos Bendrijos valdybos susirinkime. Sprendimas dėl narystės priimamas paprasta balsų dauguma. Priimti į Bendriją nariai registruojami sodininkų registravimo knygoje. Valdyba visus formalumus sutvarko per 10 darbo dienų.
27. Bendrijos buveinėje turi būti sodininkų registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai. Joje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas (sklypo numeris), įstojimo į Bendrijos narius data, išstojimo (pašalinimo) iš Bendrijos narių data.

28. Valdybos sprendimu su sodininkų registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas sodininkas, išdėstęs argumentuotas priežastis.

29. Bendrijos nariui gali būti išduodamas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas) su nuotrauka, nurodant jame Bendrijos pavadinimą, nario vardą, pavardę, sklypo numerį, įstojimo į Bendriją datą. Pažymėjimas (bilietas) patvirtinamas Bendrijos antspaudu, Bendrijos pirmininko parašu. Spendimą dėl nario pažymėjimų (bilietų) išdavimo, rekvizitų papildymo, nario pažymėjimo (bilieto) keitimo tvarkos priima Bendrijos susirinkimas.

30. Narystė Bendrijoje pasibaigia:

30.1. nariui mirus;

30.2. nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjiško sodo teritorijoje esantį sodo sklypą;

30.3. nariui išstojus iš Bendrijos ar Bendrijai jį pašalinus iš Bendrijos;

30.4. Bendriją likvidavus.
31. Išstojimo iš Bendrijos ir pašalinimo iš jos tvarka ir sąlygos:
31.1. Bendrijos narys išstoja iš Bendrijos pateikęs prašymą;
31.2. Bendrijos narys gali būti pašalintas iš Bendrijos narių valdybos sprendimu, kai Bendrijos narys pažeidžia šiuos įstatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo pareigų ir prievolių ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus.
32. Asmenys, išstoję iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, bet gyvenantys sode arba nuosavybės teisėmis turintys sodo sklypą, per 15 (penkiolika) dienų privalo sudaryti su Bendrija sutartis dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektais sąlygų, tvarkos ir kainų. Už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais ne Bendrijos nariai atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Asmenims, išstojusiems ar pašalintiems iš Bendrijos, jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami, atlyginama Bendrijai jos  patirta žala.  

 

VI. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA,

JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA

 

33. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:
33.1. keisti Bendrijos įstatus;
33.2. iš Bendrijos narių rinkti ir atšaukti Bendrijos valdybą ir pirmininką bei tvirtinti jos darbo reglamentą;
33.3. nustatyti Bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką bei su tuo susijusius įgaliojimus Bendrijos pirmininkui, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;
33.4. iš Bendrijos narių rinkti revizijos komisiją (revizorių), ir tvirtinti jo darbo reglamentą;
33.5. tvirtinti Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizacijos metinį bei ilgalaikį planą;
33.6. vertinti Bendrijos pirmininko, valdybos veiklą, tvirtinti metinę Bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos (revizoriaus) išvadas apie Bendrijos finansinę veiklą;
33.7. nustatyti disponavimo Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus;
33.8. nustatyti ir tvirtinti Bendrijos vidaus taisykles;
33.9. spręsti klausimus dėl Bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš jų;
33.10. priimti sprendimą dėl Bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;
33.11. priimti sprendimą pertvarkyti ar likviduoti Bendriją, atšaukti Bendrijos likvidavimą;
33.12. rinkti ir atšaukti Bendrijos likvidatorių;
33.13. spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir Bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus;
34. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais.

35.Bendrijos narių susirinkime Bendrijos nariai dalyvauja patys arba per įgaliotą asmenį.Bendrijos nario įgaliotam asmeniui gali būti duodamas paprastas rašytines formos įgaliojimas atstovauti Bendrijos narį susirinkime nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas.

Vienas įgaliotas asmuo gali atsovauti vienam bendrijos nariui.Balsavimo teisės perleidimo sutartyje Bendrijos natys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus.Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti Bendrijos pirmininkui.Balsavimo teisės perleidimo sutartis turi būti patvirtinta notaro, jei balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo,lėšų skolinimosi,Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo.
36. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrijos organams spręsti jo kompetencijai paskirtų klausimų.
37. Bendrijos susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka:
37.1. Bendrijos narių susirinkimus šaukia Bendrijos pirmininkas. Susirinkimo šaukimo iniciatyvinė teisė suteikiama ir ne mažiau kaip 1/10 Bendrijos narių;
37.2. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai iš anksto numato darbotvarkę, vietą ir laiką, paruošia sprendimų projektus ir pateikia Bendrijos pirmininkui;
37.3. Bendrijos narių susirinkimas turi vykti ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos;
37.4. Jeigu Bendrijos pirmininkas nepriėmė sprendimo sušaukti Bendrijos narių susirinkimą per 10 dienų nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas 1/4 Bendrijos narių sprendimu;
37.5. Eilinis Bendrijos narių susirinkimas turi būti sušaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos;
37.6. Neeiliniai narių susirinkimai šaukiami Bendrijos pirmininko arba ne mažiau, kaip 1/10 Bendrijos narių iniciatyva;
37.7. Priėmus sprendimą apie narių susirinkimo sušaukimą, reikia ne vėliau, kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos paskelbti skelbimų lentose pranešimą apie šaukiamą narių susirinkimą ir nurodyti susirinkimo datą, vietą bei pateikti susirinkimo darbotvarkę; Jei susirinkimo darbotvarkėje numatyta pakeisti Bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie Bendrijos narių susirinkimo sušaukimą, nurodant datą, vietą ir dienotvarkę, kiekvienam Bendrijos nariui turi būti pranešama raštu;
37.8. Kiekvienas Bendrijos narių susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių;
37.9. Bendrijos narių susirinkime teisėtai dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Balsavimo teisę turi tik Bendrijos nariai. Susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo dalyvių sąraše turi būti nurodyti nariai, iš anksto pareiškę nuomonę raštu;
37.10.  Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus Bendrijos narių susirinkimo metu pasirašo visi bendrijos nariai;

37.11. Protokolą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Kartu gali pasirašyti ir Bendrijos narių susirinkimo įgalioti asmenys;
37.12. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Bendrijos susirinkimo dienos. Prie Bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: Bendrijos narių susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie narių susirinkimo sušaukimą.
38. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau, kaip ½ Bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta ar šių įstatų nustatytais atvejais – kvalifikuota pakartotine narių susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, nepriklausomai, kiek Bendrija turi narių ir kiek jų dalyvauja pakartotiniame susirinkime.
39. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma.
40. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri yra ne mažesnė, kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų, sprendimai priimami, Bendrijos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo, Bendrijos pertvarkymo, Bendrijos likvidavimo, Bendrijos likvidavimo atšaukimo.
41. Balsavimas Bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams, jei nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau, kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių.
42. Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu.
43. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka:
43.1. apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja Bendrijos pirmininką ne vėliau, kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo;

43.2. Bendrijos pirmininkas turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems raštu, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais balsuojamu darbotvarkės klausimu;

43.3. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį balsuojama, ir balsuojančiojo nuomonė „už“ arba „prieš“ šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas. Balsavimas galimas elektroniniu paštu.

 

VIII. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

52. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija (revizorius). Revizijos komisija (revizorius) renkamas Bendrijos narių susirinkime 5 (penkių) metų kadencijai. Revizijos komisijos (revizoriaus) darbo tvarką nustato jos (jo) darbo reglamentas.
53. Revizoriumi negali būti Bendrijos pirmininkas, jo sutuoktinis(-ė) ar sugyventinis(-ė), kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys valdybos, kuriuos su pirmininku sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvais ir vaikai).

Jei Bendrijos narių susirinkimas nerinks revizoriaus, privalo išrinkti audito įmonę.
54. Revizijos komisija (revizorius):
54.1. tikrina Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;
54.2. informuoja Bendrijos narių susirinkimą, Bendrijos valdybą apie Bendrijos veiklos pažeidimus;
54.3. finansiniams metams pasibaigus, Bendrijos narių susirinkimui pateikia išvadą dėl Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės;
54.4. privalo atlikti neeilinį ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 Bendrijos narių, ir ataskaitą pateikti Bendrijos narių susirinkimui.

 

IX. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS

VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA,

NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR

JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA

 

55. Bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (remontui ar rekonstrukcijai) ar modernizavimui, taip pat lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, taip pat su ilgalaike Bendrijos veikla susijusiems projektams įgyvendinti, reikalingų kaupiamųjų ir tikslinių lėšų kaupimo ir mokėjimo tvarka turi būti numatyta metiniuose ir ilgalaikiuose Bendrijos planuose, kuriuos tvirtina Bendrijos narių susirinkimas.
56. Nepiniginius įnašus įvertina Bendrijos valdyba. Pagal jos įvertinimą Bendrijos susirinkimas priima sprendimą užskaityti įnašus.

57. Bendrijos organizuojamuose bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose turi dalyvauti visi Bendrijos nariai. Jei Bendrijos narys negali tokiose talkose dalyvauti, jis privalo įmokėti į Bendrijos sąskaitą Bendrijos narių susirinkimo nustatytą piniginį įnašą, kuris panaudojamas samdomų darbuotojų darbui apmokėti arba kaip nusprendžia valdyba. 

 

X. BENDRIJOS TURTAS,

PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

58. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.

59. sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso sodininkų bendromis lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti bendrojo naudojimo objektai: bendrojo naudojimo žemė su bendrojo naudojimo pastatais ir įrenginiais, bendroji inžinerinė įranga – vandentiekio, elektros, melioracijos įrenginiai, keliai, ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose, taip pat šie objektai, įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su visos mėgėjiško sodo teritorijos inžinerinės techninės įrangos veikimu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė.

60. Bendrijos pirmininkas privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą, o prireikus jį papildyti arba pakeisti. Šiame apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų techninė būklė. Bendrijos pirmininkas bendrojo naudojimo objektų aprašą, teikia tvirtinti valdybai viešai paskelbia nariams ir pateikia jį kitiems žinomiems su bendrojo naudojimo objektų valdymu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti turto inventorizaciją atlikti iš naujo. Sprendimus dėl pakartotinės inventorizacijos priima Bendrijos narių susirinkimas.

61. Bendrijai priklausančio nuosavybės teise turto sąrašas tvirtinamas Bendrijos susirinkime kiekvienais kalendoriniais metais.
62. Bendrijos pajamas sudaro:
62.1. Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
62.2. pajamos iš Bendrijos turto;
62.3. iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;
62.4. valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;
62.5. fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai (parama, labdara, pagal testamentą, dovanojant) perduoti pinigai ir kitas turtas;
62.6. kitos teisėtai įgytos pajamos.
63. Bendrijos nario mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais įnašais negali būti darbai ir paslaugos.

Bendrijos nario mokesčiai turi būti sumoketi iki einamūjų metų Birželio 1 dienos.
64. Bendrijos lėšų panaudojimas yra nustatomas Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka, tvirtinant Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.
65. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.

 

XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

66. Bendrijos įstatų pakeitimo projektą rengia jo iniciatoriai ir teikia valdybai svarstyti. Sprendimą dėl įstatų pakeitimo projekto įtraukimo į Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę priima valdyba.
67. Keisti Bendrijos įstatus gali tik Bendrijos narių susirinkimas.

68. Bendrijos įstatus ir jų pakeitimus pasirašo Bendrijos narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.
69. Bendrijos valdyba įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą kartu su kitais teisės aktų nurodytais dokumentais pateikia juridinių asmenų registrui.
70. Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

XII. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS 

 

71. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Civilinio kodekso ir LR Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.

 

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

 

72. Ginčai tarp Bendrijos ir Bendrijos narių, tarp Bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
73. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti Bendrijos valdyba arba Bendrijos narių susirinkimas.

74. Bendrijos narių ginčai turi būti sprendžiami artimiausiame valdybos narių susirinkime, bet  ne rečiau kaip kartą į mėnesį.

75. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme.

 

Bendrijos susirinkimo įgaliotas asmuo

               Bendrijos pirmininkas:    Vygantas Dabužinskas